Var inspeksjoner av D6 mulig?Overlevende og etterlatte i Storbritannia

Riksrevisjonens undersøkelser av myndighetenes arbeid med Alexander L. Kielland-ulykken

text_format
I 2019 ba Stortinget Riksrevisjonen om å undersøke hvordan myndighetene har ivaretatt sitt ansvar i forbindelse med ulykken når det gjelder granskning, oppfølging og forebygging.
Skrevet av Else M. Tungland
-

Med Kielland-nettverket i spissen er det mange som har stilt spørsmål ved om det arbeidet som den norske granskingskommisjonen gjorde rett etter Alexander L. Kielland-ulykken var grundig nok. Representanter for Kielland-nettverket fikk et møte med Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i april 2019 for å drøfte muligheten for en ny gransking, nærmere 40 år etter hendelsen.

Komiteen uttalte at «det er nedlagt et betydelig arbeid i å undersøke årsaker til hendelsen, men det hevdes at det fortsatt er enkeltmomenter i sakskomplekset som det kan reises spørsmål ved». Etter grundige vurderinger kom komiteen fram til at de ikke ville anbefale at en ny stortingsoppnevnt gransking, men kom med forslag om at Stortinget i plenum skulle pålegge Riksrevisjonen å undersøke saken.

 1. juni 2019 ble Riksrevisjonen bedt om å undersøke hvordan myndighetene har ivaretatt sitt ansvar i forbindelse med Alexander L. Kielland-ulykken. Riksrevisjonen er en uavhengig kontrollinstans som har ansvar for å undersøke og vurdere offentlig virksomhet på vegne av Stortinget.

En rapport om Riksrevisjonens arbeid ble offentliggjort i juni 2021, der hovedkonklusjonene var:

 • Det er ikke grunnlag for å gjennomføre en ny gransking av Alexander L. Kielland-ulykken.
 • Myndighetene gjorde en grundig jobb med å klargjøre årsakene til ulykken, men enkelte svakheter kan ha bidratt til å svekke tilliten til granskingen.
 • Ansvarsforholdene rundt ulykken ble ikke fullstendig kartlagt.
 • Myndighetene har fulgt opp anbefalingene fra granskingen.
 • De etterlatte fikk ikke oppfølging, og oppfølgingen av de overlevende var ikke god nok.

Her kan du lese oppsummering av konklusjonene:

https://www.riksrevisjonen.no/undersokelse-av-myndighetenes-arbeid-med-alexander-l.-kielland-ulykken/oppsummering-av-rapporten/konklusjoner/

Engelsk versjon:

https://www.riksrevisjonen.no/en/reports2/en-2019-20202/investigation-of-the-authorities-work-on-the-alexander-l.-kielland-accident/

Hele rapporten:

https://www.riksrevisjonen.no/undersokelse-av-myndighetenes-arbeid-med-alexander-l.-kielland-ulykken/

Hele rapporten i PDF-format ligger her:

https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2020-2021/myndighetenes-arbeid-med-alexander-l.-kielland-ulykken-hele-rapporten.pdf

Fotnoter

  navigate_before
  navigate_next
  close Lukk